Listopad 2015

Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí
Stavba předána investorovi do užívání

Modernizace ČS OČOV I.
Stavba byla ukončena, předána do provozu. Modernizací této naši největší čerpací stanice, bude docílen její bezporuchový provoz, na kterém jsou závislí především okolní uživatelé pozemků. V této etapě se především zmodernizovala komplet elektronika ovládání a elektrorozvody. Na příští rok by měla probíhat etapa druhá, která by řešila kompletní stavební úpravy.

Opravy lesních cest v polesí Židlochovice
Práce na této stavbě dokončeny. Stavba předána investorovi do užívání. Délka úpravy komunikací byla provedena na 1,800 m. Nacházejí se zde 3 ks propustů DN 600, každý s kamennou jímkou a výtokovým objektem a jeden kus hospodářského přejezdu v DN 800 a délce 10 m, taktéž s kamennou vtokovou jímkou výtokovým objektem. Bylo zde položeno 20 ks ocelových svodnic. Byl zvudován dřevěný průleh o průměru kulatiny 300 mm a dva kusy odvodňovacích žeber z lomového kamene. Celá stavba byla osazena dopravním značením a závorou.

Demolice čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov
Taktéž i tato stavba byla ukončena a předána uživatelům pozemků do provozu. Zde se jednalo pouze o demolici stávajících objektů, které sloužily k provozování čerpací stanice na vodním toku Prušánka.

Běžná údržba vodního toku Nížkovický potok
Z Povodí Moravy jsme byli úspěšní v soutěži na realizaci běžné údržby na Nížkovickém potoce v k.ú. Slavkov u Brna. V současné době zde probíhají práce spojené s touto údržbou. Jedná se o odstranění křovin a stromů, zasahujících do průtočného profilu, dále pak vyčištění vodoteče od sedimentů a odstranění nánosů pod silničním mostem na silnici E-55. Práce probíhají dle harmonogramu prací. Dílo by mělo být ukončeno do konce listopadu 2015.

Provoz čerpacích stanic na HOZ – Jižní Morava
Naše společnost vysoutěžili jednu z prioritních zakázek o kterou již dlouhou dobu usilovala. Od roku 1980 provozujeme čerpací stanice na okrese Hodonín, které slouží k závlahám a odvodnění pozemků. V loňském roce byla vypsána soutěž na provozovatele těchto čerpacích stanic na celé Jižní Moravě. V letošním roce byla tato soutěž ukončena a vítězem se stala naše společnost. Jedná se o provozování celkem 54 čerpacích stanic. V současné době probíhají přejímky tohoto zařízení.