Politika jakosti

  1. Zaměření společnosti na vodohospodářské a dopravní stavby s cílem dosáhnout vysoké jakosti odvedené práce.
  2. Dosažení vysoké jakosti odvedené práce bude hlavní činitel záruky a prosperity společnosti.
  3. Pozornost zaměřit k docílení minimalizace reklamací, dosahování trvalé prosperity a růstu zisku společnosti.
  4. Zaměřit se na pečlivý výběr partnerů a výběr subdodavatelů k realizaci záměrů společnosti.
  5. Stabilizovat kádr pracovníků jak technických, tak i v profesních skupinách pracovníků včetně funkční motivace k docilování požadovaných výsledků. Věnovat trvalou pozornost technickému a sociálnímu zázemí pracovníků.
  6. Pro úspěšné plnění vytyčených cílů využívat techniku, vybavenou novými technickými funkcemi a zařízeními k docílení požadované jakosti, kvality a plynulosti práce.
  7. V průběhu sledovaného období docílit stabilizace společnosti na trhu práce a budovat si své pozice a ve vztahu k stávající konkurenci.
  8. Pro stálé zviditelňování společnosti nadále hledat řešení formou mediálních prostředků včetně televizní reklamy, internetových stránek apod.