Environmentální politika

V návaznosti na vizi vyhlašuje vedení organizace tuto politiku v oblasti systému environmentálního managementu:

otevřený přístup
Organizace umožní přístup veřejnosti a zainteresovaných stran ke všem informacím o environmentálních aspektech, dopadech a profilu organizace. Organizace bude podporovat výměnu informací a otevřený dialog se zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a spolupracovat s orgány státní správy, krajskými úřady a zájmovými skupinami.

právní a jiné požadavky
Vedení organizace se zavazuje plnit právní požadavky na ochranu životního prostředí a jiné požadavky, kterým podléhá. Organizace bude dodržovat závazné limity emisí do životního prostředí a usilovat o jejich minimalizaci.

vstupní materiály
Organizace se zavazuje postupně snižovat spotřebu energií a surovin na základě vědeckých a technických poznatků, zabezpečit jejich ekologickou manipulaci, skladování, zpracování a likvidace obalů. Přednostně používat nové, ekologicky šetrné materiály, výrobky a služby.

technologie a provoz
Organizace se zavazuje dbát o řádnou údržbu mechanizmů a zařízení, přednostně používat ekologicky šetrné technologie. Zabezpečit provoz s ohledem na minimalizaci zátěže životního prostředí především v oblastech vod, půdy, ovzduší, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a odpadu.

odpovědnost
Vedení organizace se zavazuje, že v rámci environmentální politiky bude stanovovat a pravidelně přezkoumávat environmentální cíle, cílové hodnoty a programy EMS.

ochrana zdraví a bezpečnost
Organizace se zavazuje používat pouze materiály a výrobky, které jsou bezpečné z hlediska jejich zamýšleného používání. Dbát o ochranu zdraví zaměstnanců a ochranu vnějších subjektů souvisejících s prostředím, ve kterém organizace vykonává svoji činnost.

vzdělání zaměstnanců
Organizace se zavazuje vzdělávat, cvičit a motivovat zaměstnance na všech stupních řízení a informovat je o environmentálních dopadech jejich práce. Předávat environmentální zkušenosti uvnitř organizace a mezi dodavatele a spolupracující organizace.

prevence a zlepšování
Vedení organizace se zavazuje k neustálému zdokonalování v rámci environmentálních programů a environmentálního profilu organizace v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo nevratnému poškození životního prostředí.