Čím se zabýváme?

Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí
Stavba předána investorovi do užívání

Modernizace ČS OČOV I.
Stavba byla ukončena, předána do provozu. Modernizací této naši největší čerpací stanice, bude docílen její bezporuchový provoz, na kterém jsou závislí především okolní uživatelé pozemků. V této etapě se především zmodernizovala komplet elektronika ovládání a elektrorozvody. Na příští rok by měla probíhat etapa druhá, která by řešila kompletní stavební úpravy.

Opravy lesních cest v polesí Židlochovice
Práce na této stavbě dokončeny. Stavba předána investorovi do užívání. Délka úpravy komunikací byla provedena na 1,800 m. Nacházejí se zde 3 ks propustů DN 600, každý s kamennou jímkou a výtokovým objektem a jeden kus hospodářského přejezdu v DN 800 a délce 10 m, taktéž s kamennou vtokovou jímkou výtokovým objektem. Bylo zde položeno 20 ks ocelových svodnic. Byl zvudován dřevěný průleh o průměru kulatiny 300 mm a dva kusy odvodňovacích žeber z lomového kamene. Celá stavba byla osazena dopravním značením a závorou.

Demolice čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov
Taktéž i tato stavba byla ukončena a předána uživatelům pozemků do provozu. Zde se jednalo pouze o demolici stávajících objektů, které sloužily k provozování čerpací stanice na vodním toku Prušánka.

Běžná údržba vodního toku Nížkovický potok
Z Povodí Moravy jsme byli úspěšní v soutěži na realizaci běžné údržby na Nížkovickém potoce v k.ú. Slavkov u Brna. V současné době zde probíhají práce spojené s touto údržbou. Jedná se o odstranění křovin a stromů, zasahujících do průtočného profilu, dále pak vyčištění vodoteče od sedimentů a odstranění nánosů pod silničním mostem na silnici E-55. Práce probíhají dle harmonogramu prací. Dílo by mělo být ukončeno do konce listopadu 2015.

Provoz čerpacích stanic na HOZ – Jižní Morava
Naše společnost vysoutěžili jednu z prioritních zakázek o kterou již dlouhou dobu usilovala. Od roku 1980 provozujeme čerpací stanice na okrese Hodonín, které slouží k závlahám a odvodnění pozemků. V loňském roce byla vypsána soutěž na provozovatele těchto čerpacích stanic na celé Jižní Moravě. V letošním roce byla tato soutěž ukončena a vítězem se stala naše společnost. Jedná se o provozování celkem 54 čerpacích stanic. V současné době probíhají přejímky tohoto zařízení.

Drobné stavby a jiná činnost

ČOV Dambořice
Pokračuje se ve výpomoci při výstavbě ČOV pro obec Dambořice. Provádí se obsypy objektů a zakládání konstrukčních vrstev pro komunikace.

Opravy lesních cest v polesí Židlochovice
Práce na této stavbě pokračují dle harmonogramu

Modernizace ČS OČOV I.
Pro zadavatele Pozemkový fond ČR, byly ukončeny práce na modernizaci odvodňovací čerpací stanice v k.ú. Hodonín. Celé dílo bylo odevzdáno investorovi do provozu.

Co také provádíme?

Stavba Inženýrských sítí v Žarošicích
Tato stavba je úspěšně ukončena a předána investorovi. V současné době byla zahájena i jednotlivá výstavba rodinných domků.

Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí
I tato stavba byla ukončena. Byly zde položeny asfaltové povrchy komunikací, dodělány pojezdné i porůzné chodníky, terénní úpravy. Stavba byla osazena dopravním značením a zabezpečovacím zařízením. Na etapě II a III nebyla ještě položena poslední vrstva obrusné vrstvy živice z důvodu dočasného umístnění nadměrného jeřábu, jehož základna zasahuje do obou etap. Dokončení je naplánováno po odklizení tzohoto zařízení a je předpokládáno na začátek měsíce řijen 2015

ČOV Dambořice
Zde byla naše společnost povolána na pomoc při výstavbě ČOV pro obec Dambořice. Zde se jedná o složité založení kruhových nádrží v silně podmočeném terénu. Tyto práce byly ukončeny a pokračují v obsypu objektů a zakládání konstrukčních vrstev pro budoucí komunikace.

Opravy lesních cest v polesí Židlochovice
Zahájili jsme práce na úpravě lesních cest na polesí Židlochovice. Tyto cesty budou ve finále kryty zakalenou štěrkodrti. Budou zde zbudovány tři propusty DN 600, osazeny 10 ks svodnic a provedeno odvodnění otevřenými příkopy.

Modernizace ČS OČOV I.
Pro zadavatele Pozemkový fond ČR, provádíme modernizaci odvodňovací čerpací stanice v k.ú. Hodonín. Tato zakázka spočívá mimo drobných stavebních úprav především v modernizaci elektrického a signalizačního zařízení. Technologie této čerpací stanice zabezpečuje odvedení vod z výměry 150 ha zemědělské půdy v oblasti Očov Hodonín nepřetržitě.

Demolice čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov
Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku pro PÚČR jsme byli úspěšní a vyhráli jsme zakázku Demolice závlahové čerpací stanice v k.ú. Moravský Žižkov. Toto technologické zařízení již několik let není v používání a neslouží tak svému účelu. A tak se investor rozhodl, že bude celý objekt zbourán a prostor po odstraněném objektu bude revitalizován.

Aktuality duben 2015

ČOV Dambořice
Zde byla naše společnost povolána na pomoc při výstavbě ČOV pro obec Dambořice. Zde se jedná o složité založení kruhových nádrží v silně podmočeném terénu.

Opravy lesních cest v polesí Ždánice
Zahájili jsme práce na úpravě lesních cest na celém polesí Ždánice. Tyto cesty byly poškozeny geofyzikálním průzkumem a naším úkolem je tyto cesty dát do původního stavu

Ekologizace Teplárny Planá nad Lužnicí

Tak jak bylo s investorem dohodnuto, práce na výstavbě komunikací a inženýrských sítí byly zahájeny. Etapa č.1, která byla na podzim roku 2014 přerušena, práce na ni byly zahájeny a zároveň se stavba rozšířila o etapu 2 a 3. V současné době se na etapě č.1 dorovnávají podkladní vrstvy komunikací a zahájila se pokládka obrub a dlažeb dle PD

Stránky